Statut Koła

STATUT KOŁA NAUKOWEGo ISKRA
InterdyscyplinarneGO studenckieGO kołA rozwoju administracJI
Rozdział 1: Postanowienia ogólne
§ 1 NAZWA KOŁA
Pełna nazwa Koła brzmi Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji. Przyjętym i akceptowanym skrótem jest ISKRA, którego Koło może używać na oznaczenie swojej nazwy.
§ 2 SIEDZIBA KOŁA
Siedzibą Koła jest Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
§ 3 STATUS ORGANIZACYJNY
1. Koło Naukowe jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadzie dobrowolności.
2. Koło Naukowe nie posiada osobowości prawnej.
§ 4 ELEMENTY KOŁA
1. Koło Naukowe może posługiwać się znakiem graficznym, odróżniającym go spośród innych kół naukowych, zwanym dalej logiem. Znak ten jest własnością Koła i podlega ochronie prawnej.
2. Koło Naukowe może używać własnej pieczęci oraz papieru firmowego.
3. Wzór loga oraz pieczęci uchwala Zarząd Koła.
§ 5 OKRES DZIAŁANIA KOŁA
Czas działania Koła jest nieokreślony.
ROZDZIAŁ 2: Cele i zadania Koła
§ 6 CELE KOŁA
Do celów działania Koła, należy w szczególności: pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań Studentów w dziedzinie nauki administracji oraz nauki prawa administracyjnego w zakresie szeroko rozumianej sfery działania administracji publicznej i zasad oraz praktyki funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i popularyzowanie badań z zakresu zasad działania państwa i społeczeństwa.
§ 7 ZADANIA KOŁA
Do zadań Koła należy w szczególności:
a)  rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
b)  prowadzenie i rozwijanie pod kierownictwem Uniwersytetu Wrocławskiego prac naukowo-badawczych,
c)  promowanie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz jego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii,
d)  nawiązywanie i rozwijanie krajowych oraz międzynarodowych  kontaktów i współpracy naukowej,
e)  rozwijanie i kształtowanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych Członków Koła,
f)   popularyzacja nauki,
g) nawiązywanie i rozwijanie współpracy naukowej z innymi kołami naukowymi, ośrodkami badawczymi oraz organizacjami zajmującymi się pokrewną tematyką,
h)  popularyzowanie badań z zakresu państwa i społeczeństwa,
i)   integracja środowiska studenckiego oraz naukowego.
§ 8 Środki realizacji celów i działań
Do środków służących realizacji celów i działań należą:
a) samodzielne lub we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych oraz organizacyjnych,
b)  organizowanie konferencji naukowych, seminariów, wykładów, warsztatów itp.,
c) wydawanie publikacji o charakterze naukowo-badawczym oraz innych broszur o charakterze informacyjno-naukowym,
d) współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi innymi instytucjami naukowymi, oświatowymi oraz towarzystwami naukowymi, a także innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,
e) uczestnictwo w krajowym i zagranicznym ruchu naukowym w celu prezentacji osiągnięć Koła i Uniwersytetu Wrocławskiego,
f)    tworzenie sekcji Koła w celu realizacji zadań przewidzianych w niniejszym statucie,
g)   prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej Koła,
h) organizacja konkursów odnoszących się do ustaleń doktrynalnych dotyczących administracji oraz  społeczeństwa obywatelskiego,
i)    poparcie dla kreatywnych przedsięwzięć studenckich zgodnych ze statutem Koła, 
j)    prowadzenie innych form działalności społecznych zgodnych ze statutem Koła.
Rozdział 3: ORGANIZACJA KOŁA
§ 9 ORGANY KOŁA
Organami Koła są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Koła,
2) Zarząd Koła.
§ 10  CZŁONKOWIE KOŁA
1. Członkowie Koła dzielą się na:
a)  Zwyczajnych,
b)  Kandydatów,
c)   Honorowych.
2. Członek Zwyczajny Koła ma prawo w szczególności do:
a) brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Koło zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym statucie,
b)   głosowania nad uchwałami Koła podczas Walnego Zgromadzenia Członków Koła,
c)   czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Koła,
d)   zgłaszania zapytań do Organów Koła we wszystkich sprawach związanych z działalnością Koła,
e)   odwoływania się od decyzji Zarządu Koła,
f)  dostępu do wszystkich dokumentów Koła w szczególności: uchwał,  planów pracy oraz sprawozdań z działalności,
g)   dostępu do wszystkich materiałów dydaktycznych oraz urządzeń pozostających w dyspozycji Koła.
3. Członek Kandydat oraz Członek Honorowy, z zastrzeżeniem odpowiednio regulacji § 12 i § 13, posiada te same prawa, co Członek Zwyczajny z wyjątkiem tych, określonych w § 10 pkt 2 lit. b i c.
4. Członek Koła  ma obowiązek, w szczególności, do:
a)   brania czynnego udziału w pracach Koła,
b)   przestrzegania niniejszego statutu oraz uchwał Organów Koła,
c)   dbania o dobre imię Koła, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz jego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii,
d)   realizowania bieżącego programu działalności Koła,
e)  w przypadku Członków Zwyczajnych, osoby te, mają także obowiązek  uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Koła.
§ 11 CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
1. Członkiem Zwyczajnym Koła może zostać Student Uniwersytetu Wrocławskiego  niezależnie od trybu i kierunku podjętych studiów, jeżeli zostanie przyjęty decyzją Zarządu Koła w poczet Członków Zwyczajnych Koła.
2. O przyjęciu danej osoby w poczet Członków Zwyczajnych Koła decyduje Zarząd Koła, w formie uchwały, na pisemny wniosek zainteresowanego. Po odbyciu okresu próbnego określonego w § 12 ust. 2 oraz aktywnej pracy na rzecz Koła jako Członek Kandydat.
3. W przypadku odmowy przyjęcia Członka Kandydata w poczet Członków Zwyczajnych, zainteresowanemu służy prawo do odwołania się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia Koła w terminie 7 dni od doręczenia decyzji. Uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenia Koła jest ostateczna, może zostać podjęta po wysłuchaniu Kandydata.
4. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
a)   złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z grona Członków Zwyczajnych Koła,
b)   ukończenia lub przerwania studiów,
c)   utraty praw studenckich,
d)   rozwiązania Koła,
e)   zgonu,
f) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach Koła albo Zebraniach wybranych Sekcji Koła,
g)  nieprzestrzegania obowiązków Członka Zwyczajnego Koła przewidzianych w niniejszym statucie oraz podejmowanie działań np. na szkodę Koła,
h)  nieprzestrzegania obowiązków Członka Zwyczajnego Koła przewidzianych w niniejszych statucie oraz podejmowanie działań na szkodę Koła, w szczególności: sprzeniewierzenia środków finansowych.
Uchwałę w sprawach określonych w niniejszym paragrafie, podejmuje Zarząd Koła. Zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od doręczenia uchwały.
§ 12 CZŁONKOWIE KANDYDACI
1. Członkiem Kandydatem może zostać student Uniwersytetu Wrocławskiego, który akceptuje cele i zadania koła oraz postanowienia niniejszego statutu oraz złoży pisemną deklaracje o chęci przystąpienia do koła Opiekunowi Koła lub Członkowi Zarządu Koła.
2. Kandydat przyjmowany jest do Koła na okres próbny trwający trzy miesiące. Po upływie tego czasu Zarząd Koła podejmuje decyzję w przedmiocie przyjęcia Kandydata w poczet Członków Zwyczajnych Koła. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Koła w terminie 14 dni od upływu okresu próbnego. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki Zarządu Koła, Kandydat może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Koła w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin podjęcia decyzji przez Zarząd Koła.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Koła może skrócić okres próbny, o którym mowa w ust. 2. Decyzja taka podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Koła.

§ 13 CZŁONKOWIE HONOROWI
1. Członkiem Honorowym Koła może być:
a)  osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla Koła lub dla nauki,
b)  absolwent  uczelni wyższej, który w trakcie studiów był członkiem Koła,
c)   doktorant,
d)   student innej uczelni.
2. Decyzję w przedmiocie nadania tytułu Członka Honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie Koła na wniosek Opiekuna Koła, Zarządu Koła lub trzech Członków Koła.
3. Członek Honorowy Koła posiada prawa przewidziane w § 10 pkt 2 lit. a i g niniejszego statutu. Członek Honorowy Koła ma także prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Koła z głosem doradczym.
4. Tytuł Członka Honorowego przyznaje się na czas nieokreślony, po uzyskaniu zgody osoby, która jest kandydatem do tytułu Członka Honorowego Koła.

§ 14 WALNE ZGROMADZENIE KOŁA
1. W skład Walnego Zgromadzenia Koła wchodzą wszyscy Członkowie Zwyczajni Koła.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła należą:
a)  zatwierdzanie kierunków działania koła zaproponowanych przez Zarząd Koła,
b) przyjmowania sprawozdań z działalności Koła oraz uchwalanie planów pracy Koła, przygotowanych przez Zarząd Koła,
c)  wybór Członków Zarządu Koła,
d)  podejmowanie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia absolutorium dla Zarządu Koła za każdy rok kalendarzowy następującego po roku, po którym zatwierdzono  absolutorium, nie później niż do dnia 15 marca,
e)    nadawanie tytułu Członka Honorowego Koła,
f)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła wniesionych do Walnego Zgromadzenie Koła,
g)    podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła,
h)    uchwalanie i dokonywanie zmian w statucie Koła, 
i)    ustalenie wysokości składki członkowskiej, o ile zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Koła uchwała o ustanowieniu składki, 
j)     podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Opiekuna Koła.
§ 15 ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA
1. Walne Zgromadzenie Członków Koła rozstrzyga sprawy na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał. O ile Statut nie stanowi inaczej, dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zgromadzenie Członków Koła jest zwoływane przez Przewodniczącego, Zarząd, 3 Członków Koła ilekroć zajdzie potrzeba, jednak nie rzadziej niż dwa razy w semestrze (z wyłączeniem lutego, lipca, sierpnia i września). Organ zwołujący Walne Zgromadzenie jest zobowiązany powiadomić Członków Koła o miejscu i terminie zebrania na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem obrad.
3. Walne Zgromadzenie Członków Koła prowadzi Przewodniczący lub inny członek Zarządu Koła.
4. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Opiekunowi Koła, Członkowi Zarządu Koła lub trzem Członkom Koła.
5. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos. Głosowania są jawne, chyba że dotyczą spraw personalnych lub gdy o tajność głosowania wniesie którykolwiek z Członków Koła. Uchwałę w tym przedmiocie podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie Koła zwykłą większością głosów.
6. W przypadku, gdy posiedzenie nie odbędzie się z powodu braku wymaganej liczby członków, Walne Zgromadzenie o tym samym porządku obrad zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych. Posiedzenie w drugim terminie może odbyć się tego samego dnia, co posiedzenie, o którym mowa w ust. 2.
7. W przypadku, gdy Organ zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia Koła,  uchyla się od tego obowiązku, Walne Zgromadzenie Koła zwołuje Opiekun Naukowy Koła.
8. Uchwała Walnego Zgromadzenia, dla zachowania swojej ważności, powinna zostać podpisana przez Przewodniczącego Koła. Jeżeli Przewodniczy nie może albo odmówi podpisania uchwały, podpisuje ją członek Zarządu Koła.
§ 16 Zarząd Koła
1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła.
2. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Skarbnik, Sekretarz.
3. Kadencja Zarządu Koła trwa rok i rozpoczyna się po upływie tygodnia od dnia, w którym Walne Zgromadzenia Koła dokonało wyboru nowego Zarządu.
4. Pracami Zarządu Koła kieruje Przewodniczący. Do kompetencji przewodniczącego należy również prowadzenie zebrań Zarządu Koła.
5. Przewodniczący, Skarbnik, Sekretarz, powoływani każdy w osobnym głosowaniu uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła zwykłą większością głosów.
6. Oświadczenia woli w sprawach zwykłego zarządu w imieniu Koła składa każdy Członek Zarządu działając samodzielnie. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, Przewodniczący z innym Członkiem Zarządu.
§ 17 Kompetencje Zarządu Koła
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a)  uchwalanie i realizowanie bieżących planów działania Koła,
b)  zarządzanie majątkiem i finansami Koła,
c)  przyjmowanie członków,
d)  reprezentowanie koła i działanie w jego imieniu,
e)  zwoływanie Walnego Zgromadzenia Koła,
f)   podejmowanie decyzji o podziale środków własnych Koła,
g)  wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Koła,
h) podejmowanie decyzje w sprawach Koła, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Koła.
2. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności prowadzenie spraw finansowo-księgowych.
3. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności dbanie o dokumentację Koła, w szczególności archiwizacja protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu Koła oraz Walnego Zgromadzenia.
4. Szczegółowy podział kompetencji ustala zarząd w formie uchwały na pierwszym jego posiedzeniu.

§ 18 PRZEWODNICZĄCY KOŁA
1. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
a)  realizowanie bieżących planów działania Koła,
b)  inicjatywa uchwałodawcza,
c)  wykonywanie uchwał Zarządu,
d)  zwoływanie posiedzeń zarządu, w terminie uzgodnionym z pozostałymi członkami zarządu, co najmniej raz w miesiącu w trakcie roku akademickiego z wyłączeniem lutego, lipca, sierpnia i września,
e)   kierowanie pracami Koła.
§ 19 KOORDYNATOR PROJEKTU
1. Koordynatorów projektów powołuje Walne Zgromadzenia Członków na czas trwania projektu.
2. Do kompetencji Koordynatorów projektów należy w szczególności:
a)   sporządzenie planów projektu i przedstawienie go na Walnym Zgromadzeniu członków,
b)   kierowanie pracami projektu,
c)    współpraca z Zarządem w rozliczeniu z projektu.
3. Koordynator za realizację projektu jest odpowiedzialny przed Walnym Zgromadzeniem Koła.
§ 20 SEKCJE KOŁA
1. Walne Zgromadzenia Koła może wyodrębnić ze struktury organizacyjnej Koła Sekcje, której przedmiot działania zostanie określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Koła. Taka uchwała zostaje przyjęta bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Sekcji Koła przewodniczy Kierownik, powoływany bezwzględną większością głosów przez Walne Zgromadzenie Koła. Wniosek w tej sprawie mają prawo zgłosić: Opiekun Koła, Przewodniczący, 3 członków Koła. Do kompetencji Kierownika należą w szczególności:
a)   koordynowanie i organizacja prac Sekcji Koła,
b)   reprezentowanie Sekcji Koła,
c)   opracowanie projektów prac Sekcji Koła,
d)   współpraca z Zarządem w zakresie prac Sekcji Koła.
§ 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOŁA
1. Działalność statutowa Koła jest pokrywana ze środków pochodzących od Prorektora ds. Studenckich  lub ze środków własnych koła.
2. Środkami własnymi koła mogą być: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dotacje, środki uzyskane ze sponsoringu.
3. Wysokość składek członkowskich, o których mowa w poprzednim punkcie może uchwalić Walne Zgromadzenie Koła. Maksymalna roczna opłata nie powinna przekroczyć 25 zł.
4. Przyjmowanie środków finansowych pochodzących, w szczególności ze spadków, zapisów, darowizn oraz korzystanie z ofiarności publicznej może odbywać się wyłącznie z zachowaniem obowiązujących przepisów. Pozyskane w ten sposób środki są lokowane na subkoncie Koła. Pieczę nad ich prawidłowym wykorzystaniem tych środków sprawuje Zarząd Koła.
§ 22 ZASADY PROWADZENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ KOŁA
1. Środki na organizację przedsięwzięć mogą być realizowane, jedynie, zgodnie z celami statutowymi Koła.
2. Szczególne zasady gospodarowania środkami publicznymi oraz sposób ich wydatkowania określa Walne Zgromadzenie Koła.
3. Wykonywanie uchwał walnego Zgromadzenia Koła w zakresie gospodarki finansowej koła wykonuje Zarząd Koła, a w szczególności Skarbnik Koła. Zarząd Koła decyduje również o podziale środków własnych Koła.
4. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków finansowych Koła, w szczególności wniosków o dofinansowanie działalności Koła są; Opiekun Koła oraz Członek Zarządu Koła.  Dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych Koła podpisuje Opiekun Koła, Przewodniczący oraz  Członek Zarządu Koła.
5. Za składania sprawozdań z rocznej działalności Koła i rozliczeń środków przyznanych przez organy uczelni odpowiedzialny jest Zarząd Koła.
§ 23 ROZWIAZANIE KOŁA
1. Podmiotami, uprawnionymi do rozwiązania Koła są:
a)  Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, na wniosek JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
b)  Walne Zgromadzenie Koła,
2. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania koła może podjąć Walne Zgromadzenie Koła bezwzględną większością  w obecności co najmniej połowy Członków Koła na wniosek Opiekuna, 3 członków Koła.

§ 24 LIKWIDACJA KOŁA
1. W razie powzięcia przez Senat uchwały o rozwiązaniu Koła likwidatorem będzie Przewodniczący Koła lub członek Zarządu Koła.
2. W przypadku rozwiązania Koła uchwałą, o której mowa w § 32 pkt 3, likwidatorami są Członkowie Zarządu.
3. Likwidator ma obowiązek zawiadomić organy uczelni odpowiedzialne za funkcjonowanie kół, o rozwiązaniu Koła i wystąpić z wnioskiem o wykreślenie Koła z rejestru.

§ 26 OPIEKUN NAUKOWY KOŁA
1. Opiekunem Naukowym Koła, zwany dalej Opiekunem jest pracownik Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Opiekun  reprezentuje Koło wobec władz uczelni oraz  na zewnątrz.
3. Opiekun pomaga organizować projekty Koła, uczestniczy w jego przedsięwzięciach.
4. Opiekun może opiniować program naukowy Koła.
5. Opiekun może opiniować wnioski Zarządu i  Walnego Zgromadzenia Koła w przypadkach przewidzianych przez statut.
6. Wykonuje on także inne obowiązki, przewidziane przez niniejszy statut.  
7. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem, Opiekun wyznacza swojego zastępcę na czas trwania przeszkody, po zatwierdzeniu jego Kandydatury przez Walne Zgromadzenie Koła.

§ 27 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koło działa w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie posiada osobowości prawnej.
2. Wybór pierwszego Zarządu Koła dokonują członkowie założyciele ISKRA. Zmiany personalne w pierwszym Zarządzie Koła dokonywane są na podstawie postanowień niniejszego statutu. Kadencja pierwszego Zarządu Koła trwa 12 miesięcy.
3. Zmiany w niniejszym Statucie dokonywane są przez Walne Zgromadzenie Koła, bezwzględna większością głosów, w obecności co najmniej ½ jego członków.
4. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania go do rejestru Uczelnianego Organizacji Studenckich, który prowadzi JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Drogi czytelniku!

Każdy z pozostawionych komentarzy to cenna informacja dla nas, autorów.
Jeżeli z pewnych względów nie chcesz przedstawiać swojej opinii publicznie zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Przez wzgląd na zasady netykiety, SPAM, komentarze wulgarne czy obraźliwe będą usuwane.